Beslutsfattande

Det högsta beslutsfattandet i församlingarna sker i kyrkofullmäktige som församlingsmedlemmarna valt i allmänna val, d.v.s. församlingsvalet, vart fjärde år. Kyrkofullmäktige beslutar om riktlinjer för församlingens verksamhet och ekonomi, kyrkoskatten, byggnadsprojekt och inrättande av tjänster.

Kyrkofullmäktige väljer ett kyrkoråd som leder församlingens verksamhet och arbete, det bereder ärenden som kyrkofullmäktige besluter om. 
Du kan påverka församlingens beslut, t ex genom att delta i församlingsval och göra initiativ.

Protokoll från kyrkorådets och kyrkofullmäktiges sammanträden finns fr o m sommaren 2023 framlagda på hemsidan, liksom kallelser till kyrkofullmäktiges sammanträden.